''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''

Aktualności


Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody

Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody, które odbędzie się 24 lipca 2016r w Dwerniku. Więcej informacji w załączeniu.

Więcej informacji:
PlakatZapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły

Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły, które odbędzie się 31 lipca 2016r. w Pszczelinach gm. Lutowiska. Więcej informacji w załączeniu.

Więcej informacji:
PlakatZaproszenie na imprezę promocyjną

Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z Zapraszamy na Karpacki Jarmark Turystyczny do Ustrzyk Dolnych - 22-23.07.2016 r. Więcej informacji w załączeniu

Więcej informacji:
PlakatWynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.06.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 2 Zarządu LGD z dnia 20.06.2016 r w składzie:

1. Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

2. Antoni Szewczyk - Członek Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

3. Paweł Wdowiak - Reprezentant Gminy Sanok w LGD, Sekretarz Gminy Sanok

w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
Panią Agnieszkę Ciepluch..Konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

Więcej informacji:
1. KonkursFestyn Rodzinny w Łodynie
18.06.2016 r. (sobota) godz. 15.00

W programie imprezy:

- występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łodynie,

- występy grupy animatorów „Fiku-Miku” z Rzeszowa,

- wystawa eksponatów z Muzeum militariów, ikon i trofeów łowieckich w Brzegach Dolnych,

- wielki konkurs plastyczny,

- występy muzyczne,

- konkursy sportowe,

- poczęstunek.

Organizatorzy: grupa nieformalna - Aktywne chłopaki z Łodyny, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łodynie, Sołtys, Rada Sołecka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia w Łodynie, Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”..

Więcej informacji:
1. PlakatZmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w związku z podpisaną umową ramową i wdrażaną procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie zmian w budżecie do obniżonej kwoty środków oraz zmian zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników i planu działania zwraca się do mieszkańców obszaru LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, organów LGD do składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach LSR.

Treść Lokalnej Strategii Rozwoju została zamieszczona na stronie internetowej LGD pod adresem http://www.lgd-zielonebieszczady.pl .

Mając na uwadze złożoność procedury oraz termin dostosowania strategii do aktualnie obowiązującego budżetu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na "Formularzu proponowanych zmian w LSR" do dnia 17 czerwca br.

Więcej informacji:
1. Harmonogram
2. Formularz zmianAkademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Dwie grupy nieformalne zwróciły się do naszej LGD o pomoc w przygotowaniu wniosków do programu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" (http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl ).

Nasze Stowarzyszenie udzieliło im pomocy oraz osobowości prawnej, a oba wnioski otrzymały dofinansowanie. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat każdej z inicjatyw. Poniżej prezentujemy główne założenia obu projektów:

Więcej informacji:
1. Trzej muszkieterowie w akcji
2. Nasz park - miejscem integracji wielopokoleniowejSzkolenia Rady

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” zapraszamy na pierwsze z cyklu obowiązkowych szkoleń dla członków Rady LGD i pracowników biura, które rozpocznie się 17.06.2016 r. o godzinie 9.00 w Zagrodzie Magija w Orelcu.

Materiały szkoleniowe:
1. Statut Stowarzyszenia
2. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów Grantowych
3. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
4. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
6. Regulamin RadySpotkanie grupy roboczej ds. LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków Grupy Roboczej ds. LSR na 16.06.2016 r. na godzinę 11.00 do Gościńca Rabe.

Adres: Rabe 36, Gmina Czarna.

Tematem posiedzenia będzie konsultacja aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 15.06.2016 do godziny 10.00.Walne zebranie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD „Zielone Bieszczady” na Walne Zebranie Członków dnia 10.06.2016 r. na godzinę 12.00 do Gościńca Dębowa Gazdówka w Łodynie, koło Ustrzyk Dolnych.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" za 2015 rok.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian do statutu (dodanie celu działalności- ochrona przyrody oraz wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany Ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura, etapy wdrażania LSR.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady".

Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 09.06.2016 r. do godziny 10.00.

Pragniemy również zaznaczyć, iż zgodnie z § 12 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia w razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków nastąpi tego samego dnia, tj. 10.06.2016 r. o godzinie 12:30, a jego ważność nie będzie zdeterminowana ilością obecnych Członków Stowarzyszenia."Czas na staż" II

Podkarpacka Izba Gospodarcza rozpoczyna II turę rekrutacji do projektu "Czas na staż" w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, nie pracujących (biernych zawodowo). Dodatkowo premiowane będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji:
Ogłoszenie
PlakatWynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.05.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 1 Zarządu LGD z dnia 24.05.2016 r w składzie:

1. Małgorzata Gądela – Wiceprezes Zarządu LGD „Zielone Bieszczady”

2. Lucyna Sobańska – Sekretarz Rady LGD „Zielone Bieszczady”

3. Michał Markulis – Asystent Kierownika Biura LGD „Zielone Bieszczady”

w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
Panią Marlenę Błyskal.Umowa ramowa pomiędzy Samorządem Województwa a LGD podpisana

Dnia 23 maja br. została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowa ramowa) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady”. W ramach zawartej umowy LGD będzie dysponowało kwotą 7 911 000 PLN na realizację celów zawartych w strategii, z czego na wdrażanie 6 300 000 PLN, 126 000 PLN na projekt współpracy oraz 1 485 000 PLN na funkcjonowanie i aktywizację.

Zawarcie umowy ramowej umożliwi rozpoczęcie działań związanych z ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Już w III kwartale 2016 planowane są pierwsze nabory wniosków.

Załączniki do umowy:

1. Lokalna Strategia Rozwoju.

2. Harmonogram planowanych naborów.

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

5. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

6. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

7. Regulamin Rady


Rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020