Wyniki naborów wniosków

Termin składania wniosków: 14 sierpień 2014 r. - 29 sierpień 2014 r

W dniu 9 i 10 września 2014 roku Rada Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" dokonała oceny zgodności projektów z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wg Lokalnych Kryteriów .

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - wpłynęło 5 wniosków.

Limit dostępnych środków finansowych na to działanie: 700 000,00 PLN 100% limitu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.
Lista projektów nie wybranych do dofinansowania.Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”
za pośrednictwem:

Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”
działającej na terenie gmin:
Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne

1. Termin składania wniosków: 14 sierpień 2014 r. – 29 sierpień 2014 r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

3. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl

5. Kryteria wyboru operacji w tym kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady” udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” pod adresem: www.lgd-zielonebieszczady.pl.

6. Limit dostępnych środków: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz pod numerem telefonu 13 471 18 20 w godzinach 7:30 – 15:30.

8. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - ocenie podlegają tylko operacje uznane za zgodne z LSR. Do dofinansowania może być wybrana operacja, która w wyniku oceny uzyska min. 6 punkty z możliwych do uzyskania według lokalnych kryteriów wyboru (minimalne kryteria wyboru operacji).

Dokumenty do pobrania:

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - oś IV LEADER
Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie