''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


NaboryRozstrzygnięcie naboru wniosków nr 1/2022!
(data publikacji 15.06.2022 r.)

Zakres tematyczny naboru: Przedsięwzięcie: 1.1.1.
Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy


Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż Rada (organ decyzyjny LGD) dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 1/2022 trwającego od 14.04.2022 r. do 28.04.2022 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 19 wniosków.

Zgodnie z procedurą wszystkie wnioski wybrane do finansowania zostają przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania:


Dane zawarte na liście operacji odnoszą się do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022
Data publikacji: 30.03.2022 r.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:

Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Termin składania wniosków: Od 14.04.2022 r. do 28.04.2022 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Miejsce i sposób składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD (tożsamej z wersją papierową). O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu papierowym poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Zakres tematyczny naboru : podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie: 1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy.
Powyższy zakres tematyczny dotyczy § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z póź. zm.).

Forma i intensywność wsparcia.
Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia: 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 162 500,00 Euro.

(Limit środków dostępnych w naborze w PLN w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR: 650 000,00 zł).

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 22 punkty. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 9 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl oraz www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały).
2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan (wersja edytowalna).
3) Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) - załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia (Klauzule informacyjne o ochronie danych). osobowych.
4) Oświadczenie o statusie wnioskodawcy (wzór do pobrania) - załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
5) Inne załączniki - o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Załączniki do ogłoszenia:

Wniosek o przyznanie pomocy część B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH, poz. A. 10.
Do pobrania: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie).

Wniosek o przyznanie pomocy

Wersja 4z (obowiązuje od 29 czerwca 2021 r.)

Umowa

Wersja 5z (obowiązuje od 21 grudnia 2020 r.)

Wniosek o płatność

Wersja 4z (obowiązuje od 12 czerwca 2019 r.)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2

Legislacja krajowa http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/legislacja/legislacja-krajowa