''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


NaboryOgłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018

Data publikacji 30.III.2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” działająca na terenie gmin:

Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne.

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja organizująca nabór: Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne

Termin składania wniosków: Od 16 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00

Miejsce i sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami  należy złożyć  w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (tożsamej z wersją papierową, w formacie pliku Excel). Wniosek wraz z kompletem załączników  składany jest przez: Wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy (zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy).Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” znajdującej się na ul. Rynek 27/28 w Ustrzykach Dolnych.O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu papierowym poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.

Zakres tematyczny naboru: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Przedsięwzięcie: 1.2.1 Tworzenie podmiotów gospodarczych wykorzystujących współpracę podmiotów lokalnych

Powyższy zakres tematyczny dotyczy § 2 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (z póź. zm.), tj. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

Forma i intensywność wsparcia.

Pomoc w formie refundacji o intensywności nie wyższej niż: 70% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 500 000,00 zł.

Ograniczenie pomocy:
Ograniczenie dotyczy typu beneficjenta pomocy: wnioskodawcą może być tylko przedsiębiorca.

Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji, tj. wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,

6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020,

7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 61. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 10 punktów w ramach oceny wg kryteriów podstawowych.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularze wniosków, instrukcje, formularz umowy), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, a także procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i są okazywane na żądanie osobom zainteresowanym.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - oryginał i kopia lub 2 oryginały) złożony zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - załącznik nr 3 do ogłoszenia),

2)  Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan,.

3) Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) - załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia - dotyczy tylko osób fizycznych,

4) Oświadczenie o statusie wnioskodawcy (wzór do pobrania) załącznik nr 9 do niniejszego ogłoszenia,

5) Dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do planowanej operacji, lub potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów adekwatnych do przedmiotu planowanej operacji, lub, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną – dokumenty potwierdzające kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu planowanej operacji, lub potwierdzające, że wnioskodawca wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu planowanej operacji,

6) Inne załączniki – o ile dotyczą planowanej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru.

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 3 Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy tylko osób fizycznych)

Załącznik nr 5 Karta oceny wstępnej

Załącznik nr 6 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Załącznik nr 7 Regulamin Rady

Załącznik nr 8 Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Załącznik nr 9 Oświadczenie o statusie wnioskodawcy

Aktualne formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z
- Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)

3) Biznesplan (wersja 3z)
- Biznesplan (.pdf)
- Biznesplan (.docx)
- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf)
- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx)
- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
- Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
- Oświadczenie (.pdf)
- Oświadczenie (.excel)

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)
- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)
- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)
- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z
- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z
- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z
- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx)
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu